Tags: , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 14.01.2015 07:51 | Yorumlar (0)

TİB'in http://tib.gov.tr/tr/tr-duyuru-57-yer_saglayiciligi_bildirimi.html adresinden yaptığı duyuruyu okuyucularımıza sunarız.

5651 sayılı Kanunun "Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri" başlıklı 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası, (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) "Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir." şeklinde düzenlenmiştir. Maddeden de anlaşılacağı üzere Yer sağlayıcılık hizmeti vermek isteyenlere Başkanlığa bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Bildirim için başvuru https://ysb.tib.gov.tr adlı web adresinden yapılabilecektir.

Bildirim sonrasında yapılacak inceleme ve onay sürecinin tamamlanmasına müteakip tib.gov.tr adresinde yer sağlayıcılık bildiriminiz yayınlanacaktır. Hali hazırda faaliyet belgesi bulunan yer sağlayıcıların ysb.tib.gov.tr web adresi üzerinden bilgilerini güncellemeleri durumunda yer sağlayıcılığı bildirimi için talep edilen evrakları tekrar göndermeleri gerekmemektedir.

Başkanlığımıza sunmanız gereken evrakları eksiksiz bir şekilde bildirmeniz önem arz etmektedir. Adres bilgilerine tib.gov.tr sayfasından ulaşılabilir.

Tags: , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 12.08.2014 21:08 | Yorumlar (0)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Posta Hizmetleri Sektörlerine Yönelik Proje/Çalışma Önerilerinin Alınması

Bilindiği üzere, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörü özellikle son yıllarda, tahminlerin ötesindeki bir hızla gelişerek ülkelerin ekonomik büyümelerinin altyapısını oluşturan ve toplumun refah seviyesini artıran önemli bir sektör haline gelmiştir. Bununla birlikte, BİT sektörü ve posta hizmetleri sektöründeki gelişmeler, bir taraftan yeni mevzuatların hazırlanması ve mevcutların değiştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarırken, bir taraftan da gerek sektöre yönelik görev icra eden kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse bahse konu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeci, hizmet sağlayıcı, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların, oluşabilecek fırsatları ve tehditleri önceden tespit ederek proaktif davranışlar geliştirmesini zorunlu hale getirmekte, bu kapsamda yapılacak çalışmaların ise anılan sektörlerin gelişimi ve sonuçta ülkemizin gelişimi adına büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda gerek BİT sektörü ve posta hizmetleri sektörlerine yönelik önemli sorunları çözebilmek, gerekse bahse konu sektörlerin gelişiminde ön almak ve proaktif çalışmalar yaparak sektörün gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla; önümüzdeki süreçte anılan sektörlerde gündeme gelmesi muhtemel konulara yönelik mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler de dahil olmak üzere, yapılabilecek çalışmaların ortaya konulması, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bu çalışmalar ile bahse konu sektörlerde oluşabilecek fırsatları ve tehditleri önceden tespit ederek sektör aktörlerinin bu konulardaki farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu çalışmanın başlangıç aşamasında, sektör açısından önemli ve öncelik arz eden konu ve proje başlıklarının belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen amaçlara yönelik yapılacak çalışmalar, değerli sektör paydaşlarının görüşleri ile sağlıklı bir şekilde tespit edilebileceğinden, kısa ve orta vadede yapılabilecek çalışma konularının ya da projelerin belirlenebilmesi amacıyla; 19/08/2014 tarihine kadar sektör açısından önemli ve öncelik arz ettiği değerlendirilen konu ve proje başlıklarının, özet açıklama ile birlikte aaydin(at)btk(nokta)gov(nokta)tr ve maktas(at)btk(nokta)gov(nokta)tr e-posta adreslerine gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yazının Orjinali: http://www.btk.gov.tr/sayfa.php?ID=363

Tags: , | Categories: Haber Posted by Editorial on 02.05.2013 06:15 | Yorumlar (0)
Tags: , , , | Categories: Domain Posted by Editorial on 06.10.2012 04:04 | Yorumlar (0)

Kayıt Kuruluşlarının Belirlenmesine, Faaliyet Göstermelerine ve İnternet Alan Adı Yaşam Çevrimine İlişkin Tebliğ Taslağı [PDF]

İnternet Alan Adları ile İlgili Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının İşletilmesine ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin Tebliğ Taslağı [PDF] 

Taslak Doküman(a)lara ilişkin görüşlerin 05/11/2012 tarihine kadar aşağıdaki e-posta 
adreslerine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir

 e-postaTelefon
B.Uzm.Yrd. Ömer SÜLÜKOĞLU osulukoglu@btk.gov.tr 0312 294 78 35
B.Uzm.Yrd. Abdülkadir GÜL abdulkadir.gul@btk.gov.tr 0312 294 78 32
Tags: , , , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 09.05.2012 22:46 | Yorumlar (0)

Türk Telekom'u Rakipsiz Bırakacak ve Perakende İnternette Rekabeti Yok Edecek Kararı TELKODER Önledi.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata ARIAK, Türk Telekom'un sabit  internetteki rakiplerini yok edecek bir kararı hukuk yoluyla önlediklerini açıkladı. Türk Telekom'a, zaten toptancı olduğu internet işinde perakendecilik hakkının da sağlanması TELKODER'in girişimiyle önlendi. Perakendecilik yetkisi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı mahkemece durduruldu, durdurmaya yapılan itiraz da reddedildi. Türk Telekom  artık İnternet Servis Sağlayıcılığı yapamayacak.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata ARIAK, İnternette rekabeti ortadan kaldıracağı  ve vatandaşı tek firmaya mahkum edeceği ortaya çıkan bir kararın durdurulduğunu açıkladı: Türk Telekom'un özelleştirilme şartnamesine ve rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle, TELKODER tarafından, Türk Telekom'un  internet servis sağlayıcılığı yapmasına izin veren BTK kararının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay 13. Dairesi'nin TELKODER'i haklı bulduğunu, "serbest rekabet ortamının oluşmasını engelleyecek olduğundan" ötürü önce BTK'nın kararının yürütmesini durdurduğunu, BTK tarafından yapılan itirazın da Danıştay Genel Kurulu tarafından reddedildiğini" belirtti.

ARIAK, Türk Telekom'un özelleştirilmesi öncesinde Rekabet Kurulu'nun internet pazarında adil ve sağlıklı bir rekabet ortamı oluşması için perakende internet hizmetlerinin ayrı bir şirket üzerinden sunulmasını şart koştuğunu, özelleştirme ihale şartnamesinin de bu yönde hazırlandığını ifade ederek, özelleştirme sonrasında Türk Telekom grubu bünyesinde 2006 yılında TTNet'in kurulduğunu, bugün hisselerinin tamamı Türk Telekom'a ait olan TTNet'in sabit internet piyasasında hala % 80'lerin üzerinde pazar payı olmasına ve  dolayısıyla kötü rekabet şartlarının vahametine rağmen, diğer internet şirketlerini yokedecek olan kararın haklı bir tarafı olmadığını belirtti.

ARIAK,''Rekabet zaten çok sınırlı; yenilikçi işletmecilerin sayısı çok azaldı. Bu yüzden vatandaşın seçme hakkı  engelleniyor, üstelik rekabet eksikliği yüzünden sabit internet abone sayısı da yıllardır yerinde saymakta.'' dedi.

TELKODER Başkanı ARIAK, Danıştay 13. Dairesinin kararında, Rekabet Kurulu'nun "Türk Telekom'un, BTK tarafından bazı düzenlemelere tabi tutulsa da, sabit internet piyasasında hem toptancı hem de perakendeci olarak faaliyete başlamasının rekabet üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği, zaten hakim durumda olan Türk Telekom'un bu aşamadan sonra piyasada çok daha güçlü hale geleceği, bunun sonucunda yeni işletmeciler için  halihazırda piyasada gerçekleştirilememiş olan rekabetçi yapının çok daha zor hale geleceği" görüşünü dikkate aldığını ve BTK kararının Türk Telekom'un özelleştirilme  şartnamesine de aykırı olduğunu belirttiğini ifade etti.

Arıak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinleşmiş olan bu karara göre Türk Telekom artık perakende internet hizmetlerini sunamayacak, İnternet Servis Sağlayıcılığı yapamayacak, internette toptancı olarak kalacak.
Son dönemlerde Danıştay'ın BTK'ya görevlerini hatırlatarak rekabetin korunması yönünde aldığı kararlar memnuniyet vericidir. Danıştay'ın BTK'nın itirazını reddetmesi kararında, bizce Rekabet Kurumu'na da bir önemli uyarı bulunuyor. Herkes için bir hukuk ve rekabet dersi niteliğindeki bu Danıştay kararının metni www.telkoder.org.tr adresinden okunabilir.

Bu kararlar  rekabet altında daha çok yatırım yapılmasına ve tüketicinin seçme hakkına büyük bir katkıdır."

Tags: , , , , , , | Categories: Datacenter, Haber Posted by Editorial on 27.02.2012 09:49 | Yorumlar (0)

BTK, internet erişimi konusunda en sonunda tüketiciyi hatırladı. Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı operasyonlarının başlamasından 14 yıl sonra, İnternet Servis Sağlayıcılar için hizmet kalitesi tebliği yayınladı. Tebliğin amacı, hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerinin tespiti ile ölçümlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak verildi. Tebliğ sadece sabit internet hizmeti veren operatörlerin hizmetlerinin değerlendirilmesini içeriyor.

Pazar payı %4 ve üzerinde olan İSS’ler ve kablo internet hizmeti sunan işletmeciler, tebliğin yükümlüsü olarak tanımlandı.

12/9/2010 tarihinde yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan tebliğde "Ölçütler ve Uyulacak Kurallar" başlığı altında 3 tane ölçüt veriliyor;


  • Veri Aktarım Hızı
  • Bağlantı Süresi
  • Fatura Şikayet Oranı


Veri aktarım hızında, test amaçlı belirlenen dosya, kullanıcı ekipmanları ile indirilecek ve tespit yapılacak. Bu tespit için "Tüm indirme işlemlerinin en hızlı %95’inin gerçekleştirilmesinde ulaşılan hız" kavramı ortaya konuluyor. 

"Fatura Şikayet Oranı" olarak ise, şikayete neden olan fatura sayısı ile, o ay çıkarılan toplam faturaların oranı alınıyor.

Kablo işletmeciler (şu anda sadece Türksat var) için 1 ocak 2013'de başlatılacak olan tebliğin gereğince yürütülmesi önemli çünkü Türkiye'nin ortalama internet hızı Akamai ve Google raporlarına göre hala 2,5 Mb'ler civarında gözüküyor. Oysa bırakın dünyayı, ekonomik kriz yaşayan en yakın komşularımızda bile daha yüksek rakamlar veriliyor.

Hizmet Kalitesi Tebliği'ne "İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ" linkinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=36009

Tags: , , , , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 15.02.2012 08:47 | Yorumlar (0)

Geçtiğimiz günlerde Anonymous grubu kod adı optdigiturk adı altında BTK'ya çeştli saldırılar gerçekleştirmişti. Nedeni ise BTK'nın Türk Internet kullanıcılarına ve ISP'lere dayattığı Sansür ve Filitreleme kararladı idi.

Saldırılar sonucunda Anonymous gurubu BTK'nın tuketici.btk.gov.tr alt domainindeki onlarca kişinin kullanıcı adı, şifre ve adres bilgilerini ele geçirmiş ve çeşitli siteler aracılığı ile Internet ortamında paylaşmıştı. Şifrelerin veritabanında encode edilmeden tutulması BTK için ne kadar ironik bir durum olasada ondan daha acayip bir durumu bugün basın açıklaması ile görmüş olduk. BTK'nın basın açıklamasında tüm BTK hacklenmedi sadece tuketici.btk.gov.tr eklendi korkacak bir şey yok demesi olayın hala ciddiyetini kavramadığının bir göstergesi.

BASIN AÇIKLAMASI

13-14 Şubat 2012 tarihlerinde bazı internet sitelerinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinin “hack”lendiğine ilişkin haberlerin yer alması nedeniyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. 

BTK’nın internet sitesinin “hack”lendiği ve kurumsal bilgilere ulaşıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece, BTK tarafından tüketici şikâyetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde çözümü amacıyla 30 Ocak 2012 tarihinde hizmete açılan Online Şikâyet Bildirim Sistemi’ne ait “tuketici.btk.gov.tr” sayfasına 12 Şubat 2012 Pazar günü bir saldırı gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu internet sitesi, saldırı yapıldığı tespit edilir edilmez Kurumumuz tarafından kapatılmıştır. Tüketicilerin şikâyetlerini iletebilmeleri amacıyla en kısa sürede aynı adres üzerinden yeni bir site hizmete açılacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Tags: , , , , | Categories: Domain, Etkinlik Posted by Editorial on 17.09.2011 00:37 | Yorumlar (1)

Dünyada ve ülkemizde alan adları konusunda yaşanan yeni değişiklik ve gelişmelerin Odamız üyelerine aktarılması

 Bilindiği üzere İnternet Alan Adları konusunda 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yetkilendirilen Ulaştırma Bakanlığı, yayınladığı yönetmelik ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nu “.tr” uzantılı alan adlarında düzenleyici olarak görevlendirmiştir.

 

Ayrıca dünyada alan adları tahsisinden sorumlu olan Internet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)   alan adlarının uzantıları ile ilgili olarak Haziran ayı içerisinde yeni kararlar almış ve bunları dünya kamuoyuna açıklamıştır. Bu karar ile .com, .net gibi uzantılı alan adlarının yanında .istanbul, .shop gibi herhangi bir uzantı ile de alan adı tahsisi yapılabilmesinin önünü açmıştır.

 

Bu çerçevede, hem dünyada hem de ülkemizde alan adları konusunda yaşanan yeni değişiklik ve gelişmelerin kamuoyuna ve üyelerimize aktarılması amacı ile 19 Eylül 2011 Pazartesi saat 10:00 – 16:00 arasında Odamız 5. Kat Meclis salonunda “İnternet Yönetişimi: Dünya’da ve Türkiye’de Alan Adları” isimli ücretsiz bir seminer düzenlenilecektir.

  

İstanbul Ticaret Odası ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan seminere kayıt için aşağıdaki başvuru formunu doldurarak (212) 455 48 59 nolu faksa ya da iletişim e-posta adreslerine en geç 16.09.2011 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

  

Programın Amacı: Dünyada ve ülkemizde alan adları konusunda yaşanan yeni değişiklik ve gelişmelerin Odamız üyelerine aktarılması


Kapsamı:

Alan Adlarında Yeni Yaklaşımlar; Yeni gTLD’ler 
Yeni gTLD’ler ve Türkiye Uygulamaları
.tr uzantılı alan adlarında yeni düzenleyici çerçeve
Evrensel Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması (WIPO Uygulamaları)

Yöntemi: Seminer


Yeri: İTO Merkez Binası 5. Kat Meclis Salonu


Tarih / Saat: 19 Eylül 2011 /  10:00 – 16:00


Hedef Kitle: Alan adları’nda yaşanan gelişmeler hakkında  bilgilenmek isteyen Üyelerimiz
Katılım Ücretsizdir.

 

 

İletişim :

Tülay Bahçetepe –   Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi  Müdürü
Murat Özturan – Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
Telefon : 212 455 48 50 – 53                   /   Faks: 212 455 48 59
e-posta :
tulay.bahcetepe@ito.org.tr       /    murat.ozturan@ito.org.tr

 

Kaynak:

Tags: , , , , , , , | Categories: Haber, İnceleme Posted by Editorial on 05.08.2011 18:59 | Yorumlar (0)

Hepimizin bildiği gibi kamuoyunda çok ses getiren BTK'nın Güvenli İnternet adıyla 22 Ağustos'ta yürürlüğe almayı kararlaştırdığı İnternet Filitresi için sayılı günler kaldı (Bu konu ile ilgil görüşlerimizi BTİK'in Kararlarına Dair yazımıda dile getirmiştik). Bir çok çevrenin karşı çıktığı bu karar ile ilgili dün BTK'dan yeni bir karar daha çıktı. Şöyle ki;

 
5809 sayılı Kanunun 4 üncü, 6 ncı ve 50 inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 2765
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme
Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri kapsamında,
 
Ek’te yer alan “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı”nın 10 gü
süre ile kamuoyunun görüşü alınmak üzere yayımlanması hususuna karar verilmiştir.

Yukarıda okuduğunuz gibi BTK bu karar'ın yürürlüğe girmesinden önce 10 gün süre ile kamuoyunun görüşünü almak istiyor. Bizim vatandaş olarak anladıığmız. Kamuoyu bahsi geçen taslağı inceleyecek ve 10 gün içinde olumlu veya olumsuz tavrını gösterecek. BTK'da kamuoyunun nabzını yoklayıp ona göre şerbeti vercek yani taslak yürürlüğe girecek veya girmeyecek veya ertelenecek.

Şimdi burda herkese görev düşüyor! Internet kullanıcıları burdaki duruma, İki Ay önce nasıl tepki gösterdilerse yine aynı tepkileri göstermeliler ki BTK kamuoyunun görüşlerini net bir şekilde görsün.

Taslağı incelediğimizde dikaktimizi çeken bir kaç nokta oldu bunları belirtmek gerekirse;

Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu?

İşte Internet sitelerinin kaderini belirleyecek kuru! Bu kurulun kararları ile İnternet'te hangi siteler zararlı, hagi siteler zararsız belirlenecek ve bizde o sitelere gireceğiz veya giremeyeceğiz. 11 Üyeden oluşması tasarlanan bu kurulda Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığından, İnternet Kurulun'dan, BTK'dan, Psikoloji, Pedagoloji, Sosyoloji dalından uzmanların yer alması planlanmış. BTK tarafından sürekli söylenen yasak listeleri bu kurul oluşturacak ve Erişim Sağlayıcılarına gönderecek. Konu internet olunca bu kurulun işi gerçekten zor olacağa benziyor.

Burda aklımıza bir soru takılıyor. Internet gibi her yıl 10 katı büyüyen dijital bir organizmanın için de ki web sitelerini, portları ve IP'leri teker teker nasıl değerlendirip iyi veya kötü listelere alacaklar? Bu filitrelerin güncelliği nasıl korunacak? Zaman içinde keyfi veya başka merciler tarafından sakıncalı olarak görülen siteler'de sansüre maruz kalabilecek mi? Sansürlenen site sahipleri itiraz ettiklerinde kısa sürede cevap verilecek mi? yoksa aylar süren bir prosedürle yıldırılacaklar mı? bunun gibi soruları çoğaltmak mümkün, Internetin doğasına aykırı olan bu sistem, doğal olarak Internetin hızına ayak uyduramayacaktır.

Altyapı

Taslağa göre. BTK yasak listelerini Erişim Sağlayıcı ile arasında noktadan noktaya (Artık hangisi ise Frame Relay mi?, Metro Ethernet mi? ATM mi?) yeni bir hat kurup sağlamayı planlıyor. Taslağa göre "yasak listeleri" bir veritabanında tutulacak, ISP'de bunun altyapılarına imlemente edip her istek geldiğinde sorgulama yapılabilecek bir sistem kuracak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Internetten bahsediyoruz zaman içerisinde çok büyük veri yığınları ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu veri yığınınıda her Erişim Sağlayıcı ile ayrı ayrı paylaşmak pek akıl karı değil. Uzun vadede de bu veri yığınlarını yönetebilecek donanımlar sürekli maliyeti arttıracaktır. BTK bu taslağı oluştururken işin teknik tarafını bilindik sistemlerle çözemeyeceğini idrak etmişmidir çok merak ediyoruz. Burdaki teknik detayları başka bir yazıda derinlemesine inceleyeceğimizden yorumların gerisini size bırakıyoruz.

Başlangıç

Filitreleme fiilen 22.11.2011 'de başlayacak. 22 Ağustos 2011 ve 22 Kasım 2011 arası Erişim Sağlayıcılarla test süreci olarak planlanıyor.

Sonuç

Umarız BTK 04 Ağustos'ta ki kararda dediği gibi Kamuoyunun görüşününü dikkate alır ve ona göre hareket eder. Türk Internetini küçülten ve her yönden yük getiren bu gereksiz uygulamaları tasarlamayı bir kenara bırakıp esas işi olan Türk Internetinin gelişmesi ve daha ileriye götürülmesi adına projeler tasarlar.

Ek Dosya

2011 DK-14 410.pdf (140,05 kb)

Tags: , , , | Categories: Haber Posted by Editorial on 05.05.2011 05:17 | Yorumlar (0)

Önce 5651 kanunu, arkasından TİB'in alanadı isimlerini sansürlemek için servis sağlayıcılarına gönderdiği mektup ve son olarak Interneti ulusal proxy'lerle sansürlemeyi amaçlayan, sözde güvenli internet ortamını sağlayacak olan 22 Ağustos'ta uygulanacak olan filitre kararı. Tüm bu çağ dışı uygulamaların sorumlusu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Amaç Internet üzerinde işlenen suçlarla mücadele etmek fakat bu amaca yönelik kararları BTİK kendi kafasına göre, kendi bilgisi çercevesinde alıyor ve uygulamaya geçiyor. Kurumun amacı kısıtlamaları kaldırma, sektöre, pazara canlılık getirmek, haksız rekabeti engellemek gibi bir sürü faydalı hususlar olmasına rağmen bu konuların karşısında çağ dışı bir canavar görüntüsünde. Bizde Web Hosting Türkiye olarak BTİK'İn kararlarına bir göz atıp kararlar nelere fayda sağlıyor, nelere sağlamıyor bir değerlendirelim istedik ve 5651 kanunundan başladık.

5651 kanununa bir bakalım...

İlk göze çarpan madde 4'üncü maddenin birinci fıkrası : "İçe­rik sağ­la­yı­cı, in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu her tür­lü içe­rik­ten so­rum­lu­dur." Sanırım bu madde'de Web 2.0 Çağında olduğumuz şu günlerde biraz eskide kaldı çünkü içerik sağlayıcılar artık bir platform haline geldi. İçeriği anonim veya kayıtlı kullanıcılar oluşturduğundan içerik sağlayıcının suçlu bulunması günümüz internet ortamına kısmen uymuyor. Buna örnek olarak "İnci Sözlük" verilebilir. İçeriğin tümünü kullanıcılar oluşturuyor fakat fatura hep İnci Sözlük'e kesiliyor.

Madde 6. 1.B) Sağ­la­dı­ğı hiz­met­le­re iliş­kin, yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len tra­fik bil­gi­le­ri­ni al­tı ay­dan az ve iki yıl­dan faz­la ol­ma­mak üze­re yö­net­me­lik­te be­lir­le­ne­cek sü­re ka­dar sak­la­mak­la ve bu bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­nu, bü­tün­lü­ğü­nü ve giz­li­li­ği­ni sağ­la­mak­la.

Madde 6'yı tasarlayan yetkililer durumu Internetin Kilobyte'lar ile ifade edildiği 1995 yılına göre düzenledikleri açıkca görülüyor. Internet'te oluşan bir günlük datanın Petabyte'lar boyutunda olduğunu düşünürsek bu maddeye göre hareket eden Erişim ve Yer Sağlayıcılar 6 Aylık trafik bilgisini saklayıp, güvene almakla yükümlü hale geliyor. Teknik olarak trafik izleme çözümleri, depolama çözümleri mevcut fakat maliyetler binlerce dolar üzerine çıkıyor. Tabi bu sadece cihaz maliyeti, işletme maliyeti, iş gücü, bakım masraflarını hesaba katmıyoruz bile. Sektör ve Internet için çok gerçekçi olmayan bu maddeyi uygulayan bir veya iki sağlayıcı olduğunu düşünüyorum. Bununla kalmayıp bu bilgileri paketleyip BTİK'in FTP sunucularına göndermeniz gerekiyor. 100GB bir datayı BTİK'in FTP sunucularına göndermek! Acaba BTİK önce böyle güçlü bir altyapısının var olup olmadığını öğrenip sonra bu kararları almışmıdır çok merak ediyorum.

Unutmadan söyleyelim bu düzenlemeleri yapmayan sağlayıcılar 10bin ,50bin TL arası para cevasına çarptırılacaktır diyede ekleniyor. Böyle bir para cezasınında kesildiğini hiç duymadım. Siz duyduysanız haberimiz olsun.

Alanadları için yasaklı kelimeler listesi...

Herkesin bildiği gibi 27 Nisan 2011 Tarihinde "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" servis sağlayıcılarına bir bildiri göndermiş ve gelen tepkilerden dolayıda "Bunu sadece öneri baabında gönderdik, kelimeleri yasaklamalarını tavsiye ettik" diye geri adım atmışlardı. Halbuki gönderdikleri ilk mektup'un sonunda şöyle yazıyordu;

Aşağıda İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı içerik bağlamında değerlendirilebilecek kelime gurupları verilmiştir. Bu kelime guruplarını barındıran içeriklerin çıkarılması ile ilgili alan adlarının hizmetine son verilmesi ve son durumun mail ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili CEZAİ müeyyideler ile karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Yani "Benim istediğim kelimeleri yasaklamazsan CEZAİ müeyyideler sizi bekliyor" diyor. TİB'in burdaki duruşu nasıl bir çağdaşlık gösteriyor anlamak elde değil. Bunun sebebinin kurumun açık bir Internet Vizyonunun bulunmadığının göstergesi olarak algılayabiliriz. Gelen tepkilere göre de kıvırmalarıda ayrı konu tabi.

22 Ağustos'ta Uygulanacak Filitrelemeler

Herkesi isyan ettiren karar resmi olarak "İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı" olarak geçiyor. BTİK halkın kendi internet güvenliğini sağlamaktan aciz olduğunu düşünmüş ki İnternetin güvenli kullanımına dair usul ve esasları bu kararla düzenleme gereği duymuş. Bu karar direkt erişim sağlayıcıları ilgilendiriyor.

Karara göre Internete çıkarken bir kaç profile tabi olacağız bunlarda aşağıdaki gibi;

Aile Profili : BTİK tarafından hazırlanan kara liste (Black List) Servis Sağlayıcılara gönderiliyor ve servis sağlayıcılar buna göre kısıtlama yapmak zorun da oluyor yani BTİK giremeyeceğiniz sitelere sizin için karar veriyor, doğru yada yanlış BTİK'e güvenmelisiniz. Burda kısıtlananlar Proxy ve belirli portlarda olabiliyor. Yani P2P siteleri veya Remote Desktop uygulamanızda BTİK isterse kapatılabiliyor.

Çocuk Profili : Çocuk Profilinde Web Proxy sitelerine erişim açık sadece black list uygulaması söz konusu tabi yine BTİK'in berlilediği black list'e tabi. Sanırım burda çocukların proxy yapamayacak kadar beceriksiz olduğunu düşünerek Proxy erşimini açmışlar?

Standart Profil: Şu anda bu sayfayı okurken eriştğiniz profil standart profil. Burda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. oh Rahat, özgür ama diken üstünde!

Yurtiçin İnternet Profili: Sadece yurtiçindeki IP adresleri ve black list harici portlar ve IP adreslerini kapsıyor. Bu paketi son kullanıcının ihtiyacına göre şekillendirdik diyorlar fakat böyle bir profile sahip olmak isteyecek bir insan düşünemiyorum bile. Internetin %1'ine erişebileceğini bile bile bu profile insanın ancak kandırılarak alınabileceğini düşünüyorum. Kimbilir belki niyetleride budur.

Servis Sağlayıcılarına Etkileri

Karar da ki profilleri bir kenara bırakıp Servis Sağlayıcısına getiilen yüke bakarsak ilk göze çarpan, Servis Sağlayıcının BTİK'in hazırladığı black list'e erişmesi için ayrı bir veri hattı oluşturması gerekmekte olduğunu görüyoruz. Yani S.HDSL veya ATM yada BTİK noktadan noktaya ismi ile ne demek istiyorsa o hat üzerinden haberleşecek. Kısaca ISP yeni bir hat, filitrelemeyi uygulayabilmek için yazım, donanım ve işletecek personel kaynağı ayırması gerekiyor. İşin artısı bu engellemeyi uygulamak için alınan cihaz veya yazılımın yedekli olmasıda şart koşulmuş yani Maliyet X 2 olarak hesaplayacağız.

Servis Sağlayıcılar bu kara listeyi BTİK'in belirleyeceği periodlarda güncelleyecekler ve çalışan sistemlerinde uygulayacaklar. Bur da ki veri zamanla çok büyük boyutlara gelebilri bu durumda servis sağlayıcıları belirli seviyede cihaz almak durumda kalacaklardır. Ek olarak BTİK'in Web Servislerinin stabilitesi konusunda bazı sorunlar olabilir veya bu filitreleme sunucularıda dDos saldırısında maruz kalabilir o zaman BTİK hangi altyapı ile hareket edecek? ISP'ler bu kara listelere ulaşamadığında neler olacak orası mechul?

Başka bir sorunda BTİK tarafından engellenen ama servis sağlayıcı tarafından bilerek engellenmeyen IP'ler ve Sitelerde bulunabilir. Bunun kontrolünü BTİK nasıl yapmayı düşünüyor?

Son Kullanıcı Kendi Rızası Dahilinde Filitreden Geçecek

Belkide en can alıcı nokta bu. Servis Sağlayıcılar müşteri ile yaptıkları sözleşmeye "Güvenli İnternet Hizmeti Almak İstiyorum" seçeneğini koymak zorundalar. Örneğin: TTNET'in ADSL başvuru formunda bu seçeneği işaretlerseniz sizi varsayılan olarak "Aile Profili"ne alıyorlar ve evinizden BTİK'in belirlediği kara liste sitelerine erişiminiz yasaklanıyor. ISP bu kara listede değişiklik yapamıyor fakat Internet üzerind eki global kara listelerle genişletilmesini sağlayabiliyor. Beyaz Listeye ise dokunmaları yasak fakat ISP'lerde BTİK tarafından manipüle edilebilir durumda olduğundn bazı durumlarda belirli hareketlere zorlanabilirler düşüncesindeyiz.

BTİK sürekli servis sağlayıcıların tepesinde

Servis Sağlayıcıları BTİK'e her ay bireysel abone sayısını, güvenli internet kullanan profillerin sayısını varsa kendi profillerine sahip abone sayılarını vermek zorunda. Ayrıca son kullanıcılar bu filitreyi aşmış mı? yoksa aşmammış mı? BTİK'e Servis Sağlayıcı tarafından bildirilmek zorunda. Burdaki madde BTİK'İn yeni aşma yöntemlerinin takibi ve bu yeni yöntemlere göre önlem alma amacını güdüyor fakat Internet'te son kullanıcı ile gireceği bu mücadeleden galip gelmesinin imkansız olduğunun birinin onlara söylemesi gerekiyor!

Burdaki İroni, hem son kullanıcı kendi isteği ile kendini sansürleyecek, hemde kendi tanımladığı sansürü yine kendi çabaları ile aşarsa ceza alacak!

Cezalar

5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari  Para Cezaları ile Diğer Müeyyideler ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanıyor.

Sonuç

Unutmayalım ki filitrelemeye son kullanıcı isterse geçebiliyor fakat bu bile çok tedirgin edici ve Internetin özüne aykırı bir şey. Sansürlerden bıkmış bir millet olarak karara aşırı tepki veriyor olabiliriz fakat zamanında youtube'un 2 yıl kapatılması hali hazırda 60bin küsür web sitesine erişilemiyor olması bizi hep diken üstünde tutuyor. Öte yandan Internet kısıtlamalarını BTİK gibi bir kurumun üstleniyor ve işletiyor olaması kara listeleri belirli ideolojilere veya belirli vatandaş profiline göre şekillendireceği korkusuda yok değil. Aklı olan herhangi bir T.C. vatandaşın bu filitrelerden birini kullanacağını sanmıyoruz,  profillere kimsenin dahil olmayacağı belli iken servis sağlayıcılara bu kadar yük ve işletme maliyeti yüklenmeside ayrı bir konu.

BTİK'in amacı tekrar gözden geçirilmeli, ne kadar başarılı olduğu, sektöre yönelik neler yapabildiği. Türkiye'ye neler kattığını masaya yatırılmalı. Acana devletin denetleme kurumları, BTİK'in işlevselliği ve amacını gerçekleştirdiğini anlamıyor mu? çok merak ediyorum!

Umarım yeni anasaya ile artık gereklilik haline gelen "Internet Bakanlığı" kurulur ve başınada aydın, Internet kullanan, genç ve dinamik bir kadro gelir. Yoksa bu Internet cahili yöneticilerle sektörün gelişimi, gelecek nesillerin bilgiye ulaşması çok zor olacak.

Oğuzhan YILMAZ
Web Hosting Türkiye